Neil Diamond@Wells Fargo Center/Philadelphia-Glide Magazine,PA 3/15/15 - cathypoulton